top of page

Israel Basketball Clinic תקנון

 1. UVISION מעוניינת להפעיל את מחנה האימונים Israel Basketball Clinic (להלן – "הפעילות") המאפשר לכדורסלנים להתאמן באמצעות מאמנים שונים אשר יקבעו על ידי UVISION, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. התנאים המפורטים להלן מהווים תקנון מחייב להשתתפות בפעילות כהגדרתה לעיל. השתתפות בפעילות הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, המאושר על ידך בעצם הירשמותך למחנה.

 3. הוראות תקנון זה אלו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך בפעילות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין UVISION. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה באופן מלא ובעיון.

 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 5. מובהר כי קיומה של הפעילות כפוף לרישום של כמות מספקת של כדורסלנים וכי UVISION תהיה רשאית להודיע על ביטול הפעילות בכל עת טרם קיומה ולהשיב לכלל המשתתפים את התשלומים אותם שילמו לUVISION בגין השתתפותם בפעילות.

 6. בהירשמותך לפעילות, הינך מצהיר בזאת שמצבך הבריאותי תקין ומאפשר לך לבצע מאמצים גופניים במסגרת הפעילות.

 7. הינך מתחייב לדווח בטרם תחילת כל אימון ו/או פעולה על כל אי נוחות ו/או פציעה שקיימת לך.

 8. הינך מתחייב להימנע מלהגיע לאימונים ככל שאינך בריא לחלוטין.

 9. הינך מתחייב להגיע עם ציוד מלא לפעילות, כאשר הינך ערוך לחלוטין לה. UVISION אינה מתחייבת לספק כל ציוד ו/או הסעדה ו/או שתייה במסגרת הפעילות.

 10. בהירשמותך לפעילות, הינך מתחייב להתאמן באופן זהיר, להישמע להוראות המאמנים ו/או נציגי UVISION בכל עת ולהימנע מכל פעולה אשר עשויה להוות לך ו/או למי מהמשתתפים בפעילות סיכון ו/או לגרום לאי נוחות ו/או עשויה לגרום לפציעה.

 11. הינך מאשר בזאת, באופן בלתי חוזר כי הינך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד UVISION ו/או מי מטעמה בקשר עם הפעילות ו/או בקשר עם כל אירוע, לרבות אירוע נזיקי אשר עשוי להתרחש במהלך ו/או בגין ו/או בקשר עם הפעילות.

 12. UVISION תהיה רשאית לקבוע את רשימת המאמנים אשר ישתתפו בפעילות בהתאם לשיקול דעתה וכן לשנותם בהתאם לשיקול דעתה, מבלי להודיע למשתתפים. הינך מאשר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד UVISION ו/או מי מטעמה בגין כל שינוי של זהות המאמן ו/או מיקום הפעילות ו/או מועדי הפעילות ו/או תוכן הפעילות.

 13. UVISION רשאית לשנות ולעדכן את ההוראות המפורטות לעיל מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

bottom of page